Menu Close

Terminology

Stances


 

 

 

 
 
 
 


Counting

One Ichi
Two Ni
Three San
Four Shi / Yon
Five Go
Six Roku
Seven Shichi / Nana
Eight Hachi
Nine Ku
Ten Ju
Twenty Ni-Ju

 
Directions

Mae Front
Ushiro Back
Migi Right
Hidari Left

 
Procedures

Rei Bow
Ritsu rei Bow while standing
Za rei Bow while kneeling
Onegai-shimasu Please /
Arigatou-gozaimasu Thank you (for future action)
Arigatou-gozaimashita Thank you (for past action)
Kata Model form of techniques
Hajime Start
Yame Stop
Kamae On guard position

 
Techniques

Waza Technique
Footwork Ashi sabaki
Okuri ashi Shuffle step
Ayumi ashi Normal walk
Kihon Basic
Distance Maai
Close distance Too ma
Long distance Shika ma
One step distance Issoku itto no ma
Taiatare Body check after technique
Shikake waza Offensive techniques
Ni/San dan waza Combination 2/3 techniques

 
Concepts

Zanshin Follow through spirit
Kiai Yell from lower abdomen

 

 

Leave a Reply